Kiedy wymienić olej?

Mówi się, że olej w sil­ni­ku trze­ba zmie­niać co dzie­sięć ty­się­cy ki­lo­me­trów. Jak się oka­zu­je – nie­ko­niecz­nie.

Zmia­ny w tym za­kre­sie na­stą­pi­ły na prze­strze­ni ostat­nich lat. Kie­dyś pro­du­ko­wa­no inne sil­ni­ki i inne oleje. Te ostat­nie trze­ba było wy­mie­niać czę­ściej. Dziś – po pierw­sze: na­le­ży za­glą­dać do za­le­ceń pro­du­cen­ta i po dru­gie: zwra­cać uwagę na to, w ja­kich wa­run­kach sil­nik jest eks­plo­ato­wa­ny.

Żeby zro­zu­mieć, od czego tak na­praw­dę za­le­ży pra­wi­dło­wa czę­sto­tli­wość wy­mia­ny oleju, na­le­ży od­po­wie­dzieć sobie na za­sad­ni­cze py­ta­nie – co na­pę­dza sil­nik. Na­pę­dza go pa­li­wo – ta oczy­wi­stość to jest tylko po­ło­wa praw­dy. Oprócz pa­li­wa, sil­nik na­pę­dza po­wie­trze. Prze­cież mie­szan­ka tych dwóch skład­ni­ków tra­fia przez zawór do tłoka, tam jest sprę­ża­na, tam się za­pa­la i daje ener­gię, która po­wo­du­je, że koła się kręcą a sa­mo­chód je­dzie.

Mamy więc dwa skład­ni­ki: pa­li­wo i po­wie­trze i dwa fil­try – po­wie­trza i pa­li­wa. I znowu po­trzeb­na jest ge­ne­ra­li­za­cja: jeśli czę­ściej wy­mie­nia­my fil­try, to nie mu­si­my tak czę­sto wy­mie­niać oleju. Sil­ni­ko­wi źle służy za­nie­czysz­czo­ne po­wie­trze i brud­ne pa­li­wo.

Za­cznij­my więc od po­wie­trza. Jeśli lu­bi­my jeź­dzić po bez­dro­żach, za­py­lo­ny­mi, wiej­ski­mi dro­ga­mi, przy­go­tuj­my się na częst­sze wy­mia­ny fil­trów po­wie­trza i rów­nież – sa­me­go oleju. Po­wie­trze za­wie­ra w sobie cząst­ki, naj­czę­ściej nie­orga­nicz­ne, na przy­kład pył, pia­sek. Jeśli prze­do­sta­ną się przez filtr po­wie­trza, wów­czas tra­fią do sil­ni­ka. Nie ule­gną spa­le­niu i osią­dą na cy­lin­drze. Będą miały kon­takt z ole­jem, który za­bie­rze je ze sobą po­mię­dzy głę­biej umiej­sco­wio­ne ele­men­ty sil­ni­ka.

Ła­twiej sobie wy­obra­zić za­nie­czysz­czo­ne po­wie­trze niż za­nie­czysz­czo­ne pa­li­wo. Rze­czy­wi­ście, to z re­no­mo­wa­nych sta­cji nie po­win­no mieć w sobie żad­nych bru­dów. W ra­fi­ne­rii prze­cho­dzi przez fil­try, w sta­cji ben­zy­no­wej prze­cho­dzi przez fil­try, które są za­mon­to­wa­ne rów­nież w dys­try­bu­to­rach. Do baku tra­fia czy­ste, chyba że... Nie trafi do baku, lecz do ka­ni­stra. Ko­lej­na ge­ne­ra­li­za­cja: dla sil­ni­ka to nie­zbyt do­brze, jak uży­wa­my pa­li­wa z ka­ni­stra. Stam­tąd może potem za­brać ze sobą różne za­nie­czysz­cze­nia. Po­dob­nie kiedy ku­pu­je­my pa­li­wo nie­wia­do­me­go po­cho­dze­nia. Jeśli nie było do­brze prze­fil­tro­wa­ne – bę­dzie mogło psuć sil­nik. Nawet woda jest w tym przy­pad­ku za­nie­czysz­cze­niem.

Czę­sto­tli­wość wy­mia­ny oleju za­le­ży od spo­so­bu eks­plo­ata­cji sil­ni­ka – zo­sta­ło po­wie­dzia­ne we wstę­pie, a teraz wy­cho­dzi na to, że ów spo­sób eks­plo­ata­cji w tym przy­pad­ku spro­wa­dza się do kwe­stii czy­sto­ści uży­wa­ne­go pa­li­wa i po­wie­trza. A więc – im czyst­sza mie­szan­ka po­wie­trza i pa­li­wa, tym rza­dziej mo­że­my wy­mie­niać olej w sil­ni­ku.

.